นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

บริษัทขอให้ท่านโปรดอ่านเพื่อรับทราบและทำความเข้าใจในการแจ้งถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม หรือใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

• บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ปรากฏในแบบฟอร์ม เพื่อวัตถุประสงค์การยืนยันตัวตนและเป็นข้อมูลสำหรับการจองสั่งสินค้า และใช้ในการแจ้งและติดต่อเพื่อนัดหมายการรับสินค้า

• ท่านมีสิทธิ ขอเข้าถึงขอรับสำเนา ขอให้โอนข้อมูลไปยังบุคคลอื่น มีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้หรือการเปิดเผย ขอให้ลบหรือทำลายขอให้ระงับการใช้ ขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์ มีสิทธิร้องเรียน ทั้งนี้การใช้สิทธิบางอย่างอาจมีข้อจำกัดส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการให้ได้ ภายใต้กฎหมายหรือข้อสัญญาที่เกี่ยวข้อง

• บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันที่บริษัทได้เปิดให้กรอกข้อมูลเป็นวันสุดท้าย โดยเมื่อครบกำหนดเวลา บริษัทจะลบและทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้

 

หากมีเหตุร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อประสานงานมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ในช่องทางดังนี้
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 [Email Address: privacy@cpall.co.th]

 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 [Email Address: faq@cpall.co.th]