ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) คือมาตรฐานที่ใช้ประเมินภาวะอ้วนและผอมในผู้ใหญ่ ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป
โดยการชั่งน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม และวัดส่วนสูงเป็นเซนติเมตร แล้วนำมาหาดัชนีมวลกาย

KG
CM
*ค่าที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ยตามสูตรคำนวณ
ผลการคำนวณ